Vzdělávání v naší obci | Obec Trnávka

Nacházíte se zde: www.trnavka.cz » Ostatní » Vzdělávání v naší obci

Vzdělávání v naší obci

 

Základní škola Trnávka okres Nový Jičín,

příspěvková organizace

Právní forma příspěvková organizace 

Zřizovatel Obec Trnávka

Součástí organizace:

1. Základní škola, Trnávka 89

2. Školní družina, Trnávka 89

3. Školní jídelna - výdejna, Trnávka 89

Ředitelka školy:

Mgr. Hana Cholevová

Vyučující:

Mgr. Hana Cholevová

Mgr. Jana Rabinská 

Mgr. Martina Kartáková

Hana Krasňanová (asistentka pedagoga)

Nepedagogičtí pracovníci:

Bronislava Brusová (školnice, výdejčí stravy, topič)

Školní družina:

Mgr. Kristýna Šindlová (vychovatelka)

Výchovný poradce:

Mgr. Martina Kartáková

Metodik prevence:

Mgr. Jana Rabinská

Školská rada:

Mgr. Jana Rabinská (předseda)

Jaroslav Rejlek (zástupce zřizovatele)

Hana Krasňanová (zástupce rodičů)

Kontakt školy:

Telefon: 556 729 047

Email: i.vidlickova@centrum.cz

www.zs.trnavka.cz

 

Škola poskytuje vzdělání dětem z Trnávky a Kateřinic.
Práce pedagogů je podporována rodiči, kteří jsou sdruženi v Klubu rodičů.

Zakladni-skola

Jednopatrová budova základní školy byla postavena r. 1875 - 76. Ještě před ukončením stavby byla na den sv. Kateřiny církevně posvěcena a odevzdána svému účelu. Před otevřením nové školy se vyučovalo v rodinných domcích, později i v zámku a od roku 1796 osmdesát let v tzv. "Staré škole". Roku 1882 daroval rytíř Dr. Filip Harasovský škole pozemek, který dosud slouží jako školní zahrada. Opakovaně daroval škole větší peněžní obnosy, za něž byly pořizovány pomůcky a knihy do školní knihovny.

Nová škola byla po svém otevření pouze jednotřídní. Všech 201 žáků vyučoval jako první učitel Jan Richter z tehdejšího Velkého Petřvaldu. Významně se do historie školy zapsali učitelé, jako byl pan Ludvík Hlaváč, jenž zde působil v letech 1884 - 1903 a za svého působení na škole usiloval o její rozšíření a o založení knihovny pro děti. Po jeho odchodu jej na místě ředitele vystřídal pan František Štindl, který zde prožil 37 let, v nichž pro školu i obec mnohé udělal. Dalšími významnými osobnostmi byli František Běgus, který byl pro své vlastenectví umučen v koncentračním táboře; Jaroslav Šimíček, jenž zde působil 17 let; Bohumil Čapka, pod jehož vedením byla škola zvelebena a zmodernizována a Marie Šimečková, která rozvoji trnavské školy obětavě věnovala 38 let svého života.

 

 


 

Mateřská škola Kateřinice

Kateřinice 107, 742 58 Kateřinice

IČ: 70984123

Ředitelka:

Bc. Zuzana Němcová

Typ školy: Veřejná

Kontakt školky:

Datová schránka: 4znksnr

Telefon: 556729019

E-mail: ms@katerinice.cz

www.ms.katerinice.cz

 

 

Knihovna Trnávka

ONLINE KATALOG OBECNÍ KNIHOVNY V TRNÁVCE

 

Online katalog umožňuje vyhledávat informace o knihách v celém knihovním fondu. Každý čtenář knihovny je majitelem vlastního čtenářského účtu, kde může sledovat stav a historii výpůjček, přehled rezervací, platby, upomínky. Registrovaný čtenář může provádět rezervace vyhledaných dokumentů. Obecní knihovna Trnávka je pro veřejnost otevřena každé pondělí od 16.00 do 18.00 hodin a každý čtvrtek od 8.00 do 9.00 hodin (a to pouze do konce měsíce září 2023). Obecní knihovna v Trnávce, organizační složka obce, má sídlo v prostorách domu č.p. 106 (Dům služeb v Trnávce). Předmětem činnosti organizační složky, který odpovídá účelu, ke kterému byla zřízena, je shromažďovat, odborně zpracovávat, uchovávat a půjčovat knižní fond pro děti, mládež a dospělé čtenáře.
K 31. 12. 2020 je k vypůjčce celkem 3.392 knih. Z toho 542 naučné literatury, 2.742 krásné literatury. Naši knihovnu navštěvuje 59 čtenářů. 45 dospělých a 14 dětí do 15 let.
Vedoucí knihovny: Polášková Radana

ZŘIZOVATEL:
Obec Trnávka, 742 58 Trnávka č.p. 1, tel. 556 729 049, 721 860 150,
e-mail: obec@trnavka.cz

KNIHOVNÍ ŘÁD

Článek 1
Všeobecná ustanovení:
1. Obecní knihovna v Trnávce (dále jen knihovna) je ve smyslu §3 odst. (1) písm. c) zákona č. 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon) základní knihovnou.
2. Zřizovatelem a provozovatelem knihovny je Obec Trnávka, okr. Nový Jičín, Trnávka č.p.1, 742 58, IČO 00848441.
3. Sídlem knihovny jsou vymezené prostory v domě č.p. 106 (Dům služeb) v Trnávce.
4. Obecní knihovna má dvě oddělení - výpůjční oddělení a oddělení internetu.

Článek 2
Poskytované služby: 
1. Půjčování knih
2. Zprostředkování literatury z jiných knihoven v rámci meziknihovní výpůjční služby
3. Presenční studium materiálů na CD nosičích

Článek 3
Uživatelé knihovny:
1. Užívat služeb knihovny může každá fyzická i právnická osoba, která se v knihovně zaregistruje (dále jen čtenář) vyplněním přihlášky a zaplatí registrační poplatek.
2. Při registraci předloží fyzická osoba průkaz totožnosti, děti do 15 let souhlas zákonného zástupce, u zástupců organizací pověření jednat jménem organizace.
3. Registrace je každoročně do 31.3. obnovována.
4. Pro potřeby evidence knihovna u každého čtenáře eviduje jméno, příjmení, rok narození a adresu bydliště. Pokud si čtenář přeje být o informován telefonicky nebo elektronickou poštou, pak telefonní číslo a e-mailovou adresu.
5. Po registraci obdrží čtenář čtenářský průkaz.
6. Čtenářský průkaz je nepřenosný.

Článek 4
Ochrana dat:
1. Informace o osobních údajích čtenáře jsou získávány pouze pro potřeby evidence čtenářů a výpůjček, pro upomínkové řízení a při vymáhání nároků knihovny, které vyplývají z porušení povinností ze strany čtenáře. 
2. Knihovna chrání poskytnuté osobní údaje před zneužitím a neposkytuje je dalším osobám. 
3. Poskytnuté osobní údaje jsou vedeny jak v písemné formě a v databázi knihovního modulu CLAVIUS.

Článek 5
Otevírací a výpůjční doba:
1. Výpůjční oddělení obecní knihovny v Trnávce je otevřeno každé ponděli od 16.00 do 18.00 hodin a každý čtvrtek od 8.00 do 11.00 hodin.
2. Výpůjční doba pro půjčování knih je čtyři týdny. U titulů, na který jsou podány záznamy dalších čtenářů může vedoucí knihovny výpujční dobu zkrátit.
3. Čtenář může požádat o prodloužení výpůjční lhůty. Při druhé žádosti o prodloužení výpůjční lhůty je povinen zapůjčené dokumenty předložit ke kontrole.
4. Prodloužení výpůjční lhůty nebude vyhověno v případě, kdy na půjčený dokument je záznam dalšího čtenáře.

Článek 6
Práva a povinnosti uživatelů knihovny:
1. Seznámit se s knihovním řádem, dodržovat knihovní řád a pokyny pracovníků knihovny.
2. Chránit fond a zařízení knihovny.
3. Při každé návštěvě předložit čtenářský průkaz.
4. Ohlásit knihovně ztrátu čtenářského průkazu.
5. Při jedné vypůjčce si vypůjčit maximálně 10 knih.
6. Ručit za půjčené knihy a časopisy a do konce výpujční doby je knihovně vrátit.
7. Vypůjčené materiály nepůjčovat dalším osobám.
8. Čtenář je povinen prohlédnout si při vypůjčení knihu či jiný sbírkový materiál, případné poškození ohlásit knihovníkovi, jinak nese odpovědnost za poškození.
9. Ztracené nebo poškozené materiály je povinen nahradit stejnými, případně pro knihovnu nejméně informačně rovnocennými dokumenty a zaplatit manipulační poplatek za zpětné uvedení dokumentu do knihovního fondu.
10. Čtenář je povinen oznámit změnu jména, bydliště a dalších údajů uvedených na čtenářské přihlášce.
11. Čtenář je povinen v knihovně oznámit případné onemocnění nakažlivou chorobou a postarat se o dezinfekci vypůjčených dokumentů nebo uhradit náklady s tím spojené.

Článek 7
Poplatky a náhrady škod:
1. Registrační poplatek
- dospělí 100 Kč
- děti do 15 let 50 Kč
- jednorázová výpůjčka 10 Kč
2. Vystavení nového čtenářského průkazu po jeho ztrátě
- 10 Kč
3. Písemná upomínka
- první 15 Kč
- druhá 20 Kč
- třetí a další 25 Kč
4. Manipulační poplatek za zpětné uvedení dokumentu do knihovního fondu
- 20 Kč
5. Písemné sdělení o rezervaci dokumentu
- 15 Kč

Článek 8
Ostatní ustanovení:
1. Uživatel, který opakovaně a přes upozornění nedodržuje podmínky knihovního řádu může být vyloučen z řad čtenářů knihovny.
2. Podněty a připomínky ke službám knihovny mohou čtenáři podávat osobně u vedoucí knihovny, písemně nebo elektronickou poštou. 
3. Výjimky z ustanovení knihovního řádu povoluje vedoucí knihovny.
4. Knihovní řád nabývá platnosti dnem 1.2.2015.


 

 


Další odkazy:

Městská knihovna Nový Jičín

Národní knihovna České republiky

Celostátní akce SKIP

ČTEnářův SYmpatický RÁDce

BiblioHelp

Ptejte se knihovny

 

 


Obecní úřad Trnávka

Trnávka č.p. 1
742 58 Trnávkaobec Trnávka na mapě
Česká republika (CZ)

 

telefon - pevná linka (+420) 556 729 049

mobil (+420) 721 860 150

                 obec@trnavka.cz

datová schránka Datová schránka ID: 6mka7kv

Úřední hodiny:

PO  8.00 - 12.00  | 13.00 - 17.00
ST  8.00 - 12.00  | 13.00 - 17.00

 

Číslo účtu: 25929801/0100

IČO: 00848441

 

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE

 

 ZÚJ 569755
 Status obec
 Katastrální výměra 6,1 km2
 Počet obyvatel 756
ženy 369
muži 387
děti do 15 let 125
 Počet domů 260
 Nadmořská výška 246 m

 Kraj Moravskoslezský 

 Okres Nový Jičín 
 Starosta Dalibor Šimečka

 

VÝSTAVBA CHODNÍKU
I. etapa část "A"

Projekt s názvem "TRNÁVKA - bezpečnost dopravy" byl spolufinancován ze zdrojů Evropské unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

Fotogalerie výstavby zde.

Logo EU Logo MPMR 

 

 

MODERNIZACE BUDOVY ZŠ TRNÁVKA - otopná soustava

Projekt s názevem "Modernizace budovy Základní školy Trnávka - otopná soustava" byl spolufinancován z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 282.682 Kč.

Logo MSK

Projekt s názevem "Modernizace budovy Základní školy Trnávka" byl spolufinancován z rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj ČR ve výši 505 024 Kč. 

Logo MPMR 

Fotografie modernizace otopné soustavy zde.

 

 

 

 

 

 

DOPORUČUJEME

 Czech PointPolicie České republiky

 facebook

RESTAUROVÁNÍ POMNÍKU
1. SVĚTOVÉ VÁLKY

Z rozpočtu obce Trnávka náklady
ve výši 38.000 Kč.
Projekt je spolufinancován z rozpočtu Moravskoslezského kraje
ve výši 40.000 Kč.

  detail obrázku 

 

 

OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

Z rozpočtu obce Trnávka náklady
ve výši 495.160 Kč.
Projekt "Opravy místních komunikací" byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj
ve výši 1.010.609 Kč.

Logo MPMR

 

 

 

 Obec Trnávka © 2023