Povinně zveřejňované informace | Obec Trnávka

Nacházíte se zde: www.trnavka.cz » Obec » Informace » Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE
ORGÁNŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY

 

1. Oficiální název:
Obec Trnávka

2. Důvod a způsob založení:
Základní principy a podmínky na jejich základě obec provozuje svoji činnost jsou dány zákonem č. 128/2002 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

3. Organizační struktura:
Zastupitelstvo obce
Rada obce
Výbory obce

4. Kontaktní spojení:
Obecní úřad obce Trnávka
Trnávka č.p. 1 742 61 Trnávka
Česká republika (CZ)
tel: 556 729 049 fax: 556 729 049
https://www.trnavka.cz
e-mail: obec@trnavka.cz

5. Bankovní spojení: 
Komerční banka, a.s. číslo účtu: 25929801/0100

6. Identifikační údaj IČO:
IČO: 00848441

7. Identifikační údaj DIČ:
Organizace není plátce DPH.

8. Rozpočet v tomto roce: ke stažení zde

9. Žádosti o informace:
Žádost o informace se přijímá na obecním úřadě v úředních hodinách. Žádost může být podána ústně nebo písemně.

10. Příjem žádostí a další podání:
V případě, že je žádost podána ústně, zástupce obecního úřadu, který žádost přijal, ji ústně vyřídí. O takovém vyřízení žádosti se neprovádí písemný záznam.

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:
- komu je žádost určena,
- jaká konkrétní informace je požadována,
- kdo žádost podává.

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti - do 15 dnů s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení.

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání.

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po mírném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.

Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů.

Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.

11. Opravné prostředky:
Způsob odvolání a jeho obsah:
- odvolání se podává písemně hnědou doručenkou na adresu obecního úřadu nebo osobně v podatelně,
- odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele.

12. O odvolání rozhoduje:

Obecní zastupitelstvo - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce.
Krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

13. Formuláře: ke stažení zde

Další typizované formuláře jsou k dispozici na obecním úřadě.

14. Návody pro řešení nejdůležitějších životních situací

15. Nejdůležitější předpisy:

Povinný subjekt jedná a rozhoduje zejména podle těchto nejdůležitějších předpisů:
- ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů,
- usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součást ústavního pořádku České republiky, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláška č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním,
- vládní vyhláška č. 150/1958 Ú.l., o vyřizování stížností, oznámení a podnětů pracujících,
- zákon č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 22/2004, o místním referendu a o změně některých zákonů,
- zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláška č. 505/2002 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 563/1991, o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 553/1991, o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláška č. 88/1996, kterou se provádí zákon o obecní policii.
- zákon č. 65/1965, zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 123/2003 Sb.

Další právní předpisy příslušející k jednotlivým odborů Městského úřadu najdete vždy u jednotlivých odborů.

16. Sazebník úhrad za poskytování informací:
Sazebník úhrad za poskytování informací
 

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.:
Zákon č. 106/1999 Sb., výroční zpráva za rok 2021

18. Seznam organizací zřizovaných obcí: 
Základní škola Trnávka okres Nový Jičín, příspěvková organizace

 

 

 Obecní úřad Trnávka

Trnávka č.p. 1
742 58 Trnávkaobec Trnávka na mapě
Česká republika (CZ)

 

telefon - pevná linka (+420) 556 729 049

mobil (+420) 721 860 150

                 obec@trnavka.cz

datová schránka Datová schránka ID: 6mka7kv

Úřední hodiny:

PO  8.00 - 12.00  | 13.00 - 17.00
ST  8.00 - 12.00  | 13.00 - 17.00

 

Číslo účtu: 25929801/0100

IČO: 00848441

 

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE

 

 ZÚJ 569755
 Status obec
 Katastrální výměra 6,1 km2
 Počet obyvatel 756
ženy 369
muži 387
děti do 15 let 125
 Počet domů 260
 Nadmořská výška 246 m

 Kraj Moravskoslezský 

 Okres Nový Jičín 
 Starosta Dalibor Šimečka

 

VÝSTAVBA CHODNÍKU
I. etapa část "A"

Projekt s názvem "TRNÁVKA - bezpečnost dopravy" byl spolufinancován ze zdrojů Evropské unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

Fotogalerie výstavby zde.

Logo EU Logo MPMR 

 

 

MODERNIZACE BUDOVY ZŠ TRNÁVKA - otopná soustava

Projekt s názevem "Modernizace budovy Základní školy Trnávka - otopná soustava" byl spolufinancován z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 282.682 Kč.

Logo MSK

Projekt s názevem "Modernizace budovy Základní školy Trnávka" byl spolufinancován z rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj ČR. 

Logo MPMR 

 

 

 

 

 

 

DOPORUČUJEME

 Czech PointPolicie České republiky

 facebook

RESTAUROVÁNÍ POMNÍKU
1. SVĚTOVÉ VÁLKY

Z rozpočtu obce Trnávka náklady
ve výši 38.000 Kč.
Projekt je spolufinancován z rozpočtu Moravskoslezského kraje
ve výši 40.000 Kč.

  detail obrázku 

 

 

OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

Z rozpočtu obce Trnávka náklady
ve výši 495.160 Kč.
Projekt "Opravy místních komunikací" byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj
ve výši 1.010.609 Kč.

Logo MPMR

 

 

 

 Obec Trnávka © 2023