Domů   RSS   Registrace  

Informace / oznámení | Obec Trnávka

Nacházíte se zde: www.trnavka.cz  » Obec  » Informace  » Informace / oznámení

Informace / oznámení

KRAJSKÝ ÚŘAD MSK VYHLAŠUJE DOBU ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRŮ NA ÚZEMÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

1. Podle čl. 2 pís. a) nařízení kraje se dobou zvýšeného nebezpečí vzniku požárů rozumí doba, kdy se klimatické podmínky vyznačují vysokou teplotou ovzduší, dlouhodobým nedostatkem srážek a s tím související nízkou vlhkostí v půdě a vegetaci; zpravidla doba, o kterou je v platnosti výstraha Českého hydrometeorologického ústavu na "nebezpečí požáru" nebo "vysoké nebezpečí požáru", zveřejněná v rámci systému integrované výstražné služby (dále je "období sucha").

2. Podle čl. 3 nařízení kraje se na místa se zvýšeným nebezpečím požárů považují:

a) lesní porost a jeho okolí do vzdálenosti 50 m od jeho okraje,

b) lesopark, park, zahrada a porosty umožňující vznik a šíření požárů,

c) sklady sena, slámy a jejich okolí do vzdálenosti 50 m od jejich okraje,

d) plochy zemědělských kultur, které jsou svým rostlinným charakterem schopny vznícení a šíření požáru.

3. Podle čl. 5 odst. 1 nařízení kraje je v období sucha na místech se zvýšeným nebezpečím požárů zakázáno:

a) rozdělávání vebo udržování otevřeného ohně (např. plošné vypalování suchých porostů a suché trávy, pálení klestu a kůry, spalování hořlavých látek na volném prostranství apod.),

b) kouření (s výjimkou elektronických cigaret),

c) používání pyrotechnických výrobků, pořádání ohňostrojů,

d) používání jiných zdroů zapálení (např. pochodně, svítící munice, létající lampiony apod.),

e) odhazování hořících nebo doutnajících předmětů,

f) jízda parmí lokomotivy, pokud nejsou zajištěna bezpečnostní opatření k zamezení vzniku požáru (před jízdou par. lokomotivy se stanoví písemně požárně bezpečnostní opatření k zamezení vzniku požáru od úletu jiskry a provoz parní lokomotivy se oznámí 5 prac. dní předem včetně nevržených opatření Hasičskému záchrannému sboru MSK, který může stanovit další podmínky pro tuto činnost, popř. může takovou činnost zakázat).

4. Podle čl. 5 odst. 2 nařízení kraje se v období sucha zakazuje spotřebovávání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům, než k hašení. Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení požárů je povinen tyto udržovat v takovém stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů.

5. Podle č. 5 odst. 3 nařízení kraje jsou vlastníci lesa, právnické osoby, podnikající fyzické osoby a další dotčené subjekty hospodařící v lese zajistí v období sucha:

a) volné a sjízdné lesní cesty,

b) kontrolu míst, kde se v obdoví 5 dní vyhlášením období sucha provádělo spalování hořlavých látek nebo došlo k požáru.

6. Počátek vyhlášené doby zvýšeného nebezpečí vzniku požárů se stanoví na den 9. srpna 2018 a současně vyvěšení tohoto vyhlášení na uřední desce krajského úřadu. Konec doby stavoní krajský úřad a oznámí jej na úřední desce krajského úřadu.

 

Prezentace návrhu územní studie krajiny

Městský úřad Kopřivnice pořizuje pro svůj správní obvod, tedy pro území zahrnující města Kopřivnice, Příbor, Štramberk a obce Kateřinice, Mošnov, Petřvald, Skotnice, Trnávka, Závišice a Ženklava, územní studii krajiny. Jedná se o dokument zabývající se krajinou jako celkem, jejímž cílem je vytvořit podklad pro řešení koncepce uspořádání krajiny v územních plánech, pro doplnění územně analytických podkladů, pro činnost dotčených orgánů, a zejména stanovit cílovou vizi krajiny s ohledem na její uživatele a jejich potřeby, tedy vytvořit vyvážený dokument syntetizující poznání o krajině na základě víceoborového přístupu.

Územní studie krajiny má dvě části – analytickou (doplňující průzkumy a rozbory) a návrhovou. Každý k nim může uplatnit své podněty na odboru stavebního řádu, územního plánování a památkové péče Městského úřadu Kopřivnice až do poloviny září 2018.

http://www.koprivnice.cz/index.php?id=uzemni-plan-koprivnice&up=uzemni-studie-krajiny#usk

 

 

Uzavírka ramp sil. I/48  

Úplná uzavírka ramp mimoúrovňové křižovatky silnice I/48 - nájezd
od Kateřinic směr Příbor a sjezd ze směru Příbor do Kateřinic
od 13.8.2018.

Firma SEKNE, spol. s r.o., Hamerská 12, 772 00 Olomouc oznamuje, že v rámci stavební akce „D48 Rybí – MÚK Rychaltice – trvalé uzavření ramp MÚK Hájov“ dojde k úplné uzavírce nájezdové rampy na sil. I/48 ve směru do Příbora a sjezdové rampy ze sil. I/48 ve směru od Příbora
od 13.8.2018.
Předpoklad uzavírky do konce roku 2018. Termín uzavírky je stanoven od 13.08.2018 do doby vybudování obslužné komunikace mezi křižovatkami MÚK Hájov a MÚK Příbor – Průmyslová zóna. Předpokládaný termín ukončení uzavírky je konec roku 2018.

Objízdná trasa bude vedena: MÚK Příbor – Průmyslová zóna, silnice III/4863 přes Hájovský Dvůr, silnice III/4806 přes Hájov a zpět, viz. příloha.

 

mapa 

Ochrana osobních údajů - GDPR

Obec Trnávka (dále jen „Obec“) jako Správce osobních údajů zpracovává osobní údaje v souladu s platnou legislativou. Obec zpracovává osobní údaje a další informace týkající se občanů a dalších subjektů údajů Obce
v rámci samostatné a přenesené působnosti. Většina osobních údajů občanů je tedy zpracovávána na základě povinností, uložených Obci zvláštními zákony. Na taková zpracování osobních údajů o subjektech údajů se nevztahuje povinnost získat souhlas těchto osob. Pokud jsou některé osobní údaje zpracovávány mimo zákonnou povinnost, pak taková zpracování podléhají souhlasu občanů. Tato zpracování však Obec provádí jen výjimečně.
Obec respektuje práva občanů, která jsou jim zaručena zákony, např. právo vědět a být informován zejména o tom, za jakým účelem se osobní údaje zpracovávají, případně období, po které budou uchovávány. Zásady ochrany osobních údajů se uplatňují na všechny informace, týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. Obec zákonně zpracovává osobní údaje, protože je toto zpracování nezbytné pro výkon úkolů vykonávaných ve
veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je Obec pověřena, nebo z důvodu oprávněných zájmů správce nebo třetí strany. Obec zpracovává osobní údaje občanů podle účelů zpracování v souladu s platnou legislativou pro ochranu osobních údajů (např. Nařízením EU 2016/679 - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR). Přesto má každý dotčený občan právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se týkají jeho konkrétní situace. Obec pak občanovi prokáže závažnost a oprávněnost zájmů Obce, které nezasahují do zájmů nebo základních práv a svobod občana.
Na Obec je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID DS 6mka7kv, emailem se zaručeným elektronickým podpisem na adrese podatelna@trnavka.cz, prostřednictvím pošty s úředně ověřeným podpisem na adrese Trnávka 1, 742 58 Trnávka, nebo osobně s platným průkazem totožnosti na adrese Trnávka 1, 742 58 Trnávka. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na obec obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na obec obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.
Jmenovaným pověřencem pro Obec je Ing. Jan Gubáš, email: gubas@catania.cz

 

 
 

MAJITELŮM PSŮ

 Obecní úřad Trnávka upozorňuje občany, že se v obci množí případy volně pobíhajících psů, kteří následně napadají jiná zvířata. Každý majitel psa je v souladu s platnou vyhláškou povinen řádně zabezpečit, aby se jeho pes nepohyboval volně po cizích pozemcích a aby neohrožoval osoby či zvířata. Porušení této vyhlášky je považováno za přestupek a může být řešeno ve spolupráci s Policií ČR. Důrazně proto žádáme všechny majitele psů, aby svá zvířata zkontrolovali a zabezpečili. Děkujeme.

 
 

MÍSTNÍ POPLATKY

Obecní úřad Trnávka informuje občany, že místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů činí 420,- Kč za osobu.

Poplatek ze psů činí 120,- Kč za jednoho psa. Přihlašuje se pes starší 3 měsíců.

Oba tyto poplatky je nutné uhradit do konce března 2018 buď v hotovosti na Obecním úřadě v Trnávce, nebo převodem na účet č. 25929801/0100. Variabilní symbol pro odpady je 1340+č.p. (např. Trnávka č.p. 16 – VS 134016), variabilní symbol pro psy 1341+č.p. (např. Trnávka č.p. 16 – VS 134116).

 

 

ZNÁMKY NA POPELNICE 

Obecní úřad Trnávka informuje občany, že známky na popelnice s označením roku 2017 platí do 31.3.2018. Od 21.3.2018 se budou vydávat nové známky na popelnici s označením roku 2018, které budou platné do 31.3.2019.

Poslední svoz odpadu v letošním roce bude v úterý 26.12.2017. V novém roce proběhne první svoz odpadu v úterý 9.1.2018 a potom každý sudý týden v úterý. 

 

 


Obecní úřad Trnávka

Trnávka č.p. 1
742 58 Trnávkaobec Trnávka na mapě
Česká republika (CZ)

 

telefon - pevná linka (+420) 556 729 049

mobil (+420) 721 860 150

podatelna - e-mail podatelna@trnavka.cz

(s elektronickým podpisem)

obec@trnavka.cz

datová schránka Datová schránka ID: 6mka7kv

Úřední hodiny:

PO  8.00 - 12.00  | 13.00 - 17.00
ST  8.00 - 12.00  | 13.00 - 17.00

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE

 

 ZÚJ  569755
 Status  obec
 Katastrální výměra  6,1 km2
 Počet obyvatel  746
ženy  358
muži  388
děti do 15 let  116
 Počet domů  243
 Nadmořská výška  246 m
 Kraj Moravskoslezský 
 Okres Nový Jičín 
 Starosta  Dalibor Šimečka

 

DOPORUČUJEME

 Czech PointPolicie České republiky

 facebook

RESTAUROVÁNÍ POMNÍKU
1. SVĚTOVÉ VÁLKY

Z rozpočtu Obce Trnávka náklady
ve výši 38.000,- Kč.
Projekt je spolufinancován
ve výši 40.000,- Kč
z rozpočtu moravskoslezského kraje.

  detail obrázku 

 

 Obec Trnávka © 2018

 All rights reserved © 2018 | Powered by AYNICMS